Menu1
AMINOKWASY

Ala (A) - Alania
Abu - Kwas aminomasłowy
Aib - Kwas aminoizomasłowy
Arg (R) - Arginina
Asn (N) - Asparagina
Asp (D) - Kwas asparaginowy
Cit - Cytrulina
Cys (C) - Cysteina
Dab - Kwas diaminomasłowy
Dap - Kwas diaminopropionowy
Gln (Q) - Glutamina
Glu (E) - Kwas glutaminowy
Gly (G) - Glicyna
His (H) - Histydyna
Hyp - Hydroksyprolina
Ile (I) - Izoleucyna
Leu (L) - Leucyna
Lys (K) - Lizyna
Met (M) - Metionina
Orn - Ornityna
Pen - Penicyloamina
Phe (F) - Fenyloalanina
Phg - Fenyloglicyna
Pro (P) - Prolina
Ser (S) - Seryna
Thr (T) - Treonina
Trp (W) - Tryptofan
Tyr (Y) - Tyrozyna
Val (V) - Walina

CHOWAJ
GRUPY OCHRONNE

Ac - acetyl
Acm - acetamidometyl
Alloc - alliloksykarbonyl
Boc - tert-butoksykarbonyl
Bom - benzyloksymetyl
tBu - tert-butyl
Bz - benzoil
Bzl (Bn) - benzyl
Cbz (Z) - benzyloksykarbonyl
CE - cyjanoetyl
Dde - dimedonylidenoetyl
DMT - dimetoksytrityl
Dnp - dinitrofenyl
Fmoc - fluorenylometoksykarbonyl
For - formyl
MMT - metoksytrityl
Mom - metoksymetyl
Mtt - metylotrityl
OTre - trichloroetoksy
TBDMS - tert-butyldimetylsilyl
TMS - trimetylosilyl
Tos (Ts) - tosyl
Tre - trichloroetyl
Troc - trichloroetoksykarbonyl
Trt (Tr)- trityl

CHOWAJ
PODSTAWNIKI

H - wodór
Cl - chlor
C - węgiel
CH2 - metylen
Me - metyl
Et - etyl
Pr - propyl
Bu - butyl
Ph - fenyl
N - azot
NH2 - amino
O -   tlen
OH - hydroksyl
S - siarka
CHOWAJ
struktura
NUKLEOTYDY

A - Adenina
C - Cytozyna
G - Guanina
T - Tymina
U - Uracyl
p - fosforan
Rib - Ryboza
dRib - Deoksyryboza

CHOWAJ
KALKULATOR MASY
MOLOWEJ
Aminokwasy
Nukleotydy
Grupy ochronne
Podstawniki
Wyświetlaj struktury bloków budulcowych
 • We wzorze sumarycznym uwzględniać
  należy jedności
  , np. dla etanolu trzeba
  podać liczbę atomów tlenu: C2H6O1
 • Miedzy kolejnymi symbolami mogą być
  spacje, np. dla etanolu: C2 H6 O1
 • Spacji nie może być natomiast między
  symbolem pierwiastka i liczbą
 • Symbole mogą być podawane małymi
  literami, np. c2 h6 o1
 • Kolejność pierwiastków nie ma znaczenia
 • Wartości zaokrąglane są do dwóch
  miejsc po przecinku.

Jak używać kalkulatora?

Kalkulator rozpoznaje symbole wszystkich pierwiastków oraz deuter (D) i tryt (T). W najprostszym przypadku wystarczy po prostu wpisać wzór sumaryczny stosując sie do zasad podanych pod kalkulatorem (np. chcąc obliczyć masę molową ciężkiej wody wpiszemy D2O1.)
Pracującym z pochodnymi aminokwasów i nukleotydów kalkulator daje możliwość skorzystania z gotowych, często używanych bloków, z których jak z klocków można złożyć poszukiwaną strukturę. Dla przykładu poszukujemy masy cząsteczkowej zablokowanego dipeptydu BocCysAsp(OH)OMe, którego struktura znajduje się na poniższym rysunku.

Kolorem niebieskim zaznaczono tu fragmenty aminokwasów, które można wybrać z panelu po kliknięciu na napis "Aminokwasy", kolorem pomarańczowym zaznaczono grupę blokującą Boc a kolorem zielonym podstawniki, również dostępne z odpowiedniego panelu. W momencie wybierania odpowiednich fragmentów obliczany jest ich wzór sumaryczny i na jego podstawie masa molowa struktury. W razie potrzeby tak uzyskany wzór sumaryczny można zmodyfikować.Kalkulatory - strona główna

Menu2