Menu1

Sprzęt i odczynniki

Wykaz popularnych związków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym, a mających zastosowanie w domowym laboratorium

 1. Aceton - CH3COOCH3. Bezbarwna, łatwo palna, nisko wrząca ciecz, doskonały rozpuszczalnik tłuszczów oraz azotanu i octanu celulozy. Stosowany do wywabiania plam, odtłuszczania metali przed ich galwanicznym pokrywaniem, do sporządzania klejów celulozowych. Zmieszany ze stałym CO2 umożliwia uzyskanie temp. -82oC
 2. Amoniak - NH3. Gaz; rozpuszczony w wodzie tworzy wodorotlenek amonu NH4OH, zwany potocznie amoniakiem lub wodą amoniakalną. Ważny odczynnik laboratoryjny i surowiec do otrzymywania licznych soli amonowych
 3. Amoniak do ciasta - wodorowęglan amonu (kwaśny węglan amonu) NH4HCO3. Biały proszek rozkładający się w temperaturach wyższych z wydzielaniem NH3, CO2 i H2O. Stosowany jako tzw. rozrost przy pieczeniu ciasta. Ważny czynnik i surowiec w laboratorium chemicznym
 4. Ałuny - ogólna nazwa soli będących podwójnymi siarczanami. Ałuny są podwójnymi siarczanami metali trójwartościowych, jak Al, Fe, Cr, oraz jednowartościowych, jak Na, K, lub kationu NH4*. Najpopularniejszy jest ałun potasowo-glinowy KAl(SO4)2*12H2O, używany powszechnie w kosmetyce i przy wyprawianiu skór, zwłaszcza w tzw. białoskórnictwie. Ałuny stanowią surowiec do otrzymywania innych soli
 5. Aspiryna - popularne lekarstwo, jako główny składnik zawiera kwas acetylosalicylowy.
 6. Azotniak - CaCN2, nawóz sztuczny. Azotniak handlowy ma wygląd ciemnoszarej mączki o charakterystycznym zapachu karbidu. W laboratorium surowiec do otrzymywania azotu
 7. Biel cynkowa - ZnO, tlenek cynkowy. Biały pulchny proszek, podstawowy składnik wielu maści, pigment w przemyśle tworzyw sztucznych . Zasadniczy składnik lakierów olejnych. Surowiec do otrzymywania licznych soli oraz świec dymnych
 8. Biel tytanowa - TiO2, dwutlenek tytanu. Biały proszek nierozpuszczalny w wodzie, odporny na działanie czynników atmosferycznych i podwyższonej temperatury. Stosowany do wyrobu farb i emalii oraz napełniacz do gumy i tworzyw sztucznych
 9. Boraks - Na2B4O2*10H2O, czteroboran sodu. Bezbarwny, drobnokrystaliczny proszek stosowany w medycynie i kosmetyce. Niezbędny jako topnik przy lutowaniu mosiądzem i srebrem. Podstawowy składnik niskotopliwych szkliw
 10. Braunsztyn - MnO2, dwutlenek manganowy. Czarny, bezpostaciowy proszek używany jako depolaryzator w ogniwach galwanicznych. Ważny odczynnik chemiczny, służący do laboratoryjnego otrzymywania tlenu i chloru
 11. "Chlorek" - Ca(OCl)2 wapno chlorowane, główny składnik - podchloryn wapniowy. Białe ciało stałe, używane do dezynfekcji i bielenia tkanin. Otrzymuje się z niego podchloryn sodu stosowany do wywabiania plam atramentu
 12. Denaturat - alkohol etylowy C2H5OH, skażony np. dodatkiem zasad pirydynowych. Ciecz zabarwiona na czerwono lub fioletowo, służy do zasilania palników, kocherów, lampek
 13. Dermatol - C6H2(OH)3COOBi(OH)2 - nazwa zwyczajowa zasadowego galusanu bizmutawego. Ciężki żółtawy proszek, stosowany jako zasypka w schorzeniach skóry. Środek odkażający, osuszający i ściągający
 14. Esencja octowa - CH3COOH, stężony 80% kwas octowy. Bezbarwna, żrąca ciecz o bardzo silnym, charakterystycznym zapachu. Stosowana w gospodarstwie przy sporządzaniu marynat. Ważny odczynnik laboratoryjny i surowiec do otrzymywania licznych octanów
 15. Formalina - ok. 40% wodny roztwór aldehydu mrówkowego HCHO. Bezbarwna ciecz o ostrym gryzącym zapachu, używana do celów kosmetycznych. Formalina służy do wyprawiania skórek, utrwalania preparatów biologicznych oraz otrzymywania licznych tworzyw sztucznych i klejów
 16. Galasówki, galasy - okrągłe narośla na liściach dębowych wywołane nakłuciem tkanki oraz złożeniem jaj przez owada galasówkę. Surowiec do otrzymywania taniny i atramentów
 17. Glejta - PbO, tlenek ołowiawy. Żółty, ciężki proszek stosowany w hutnictwie szkła. Zarobiony gliceryną tworzy świetny kwasoodporny i szybko twardniejący kit do łączenia szkła z metalami
 18. Glikol - HOCH2CH2OH - glikol etylenowy. Bezbarwna, słodkawa ciecz o temperaturze wrzenia 197oC. Miesza się w każdym stosunku z wodą i alkoholem. Podstawowy składnik niezamarzających mieszanek do chłodnic samochodowych oraz składnik płynów hamulcowych
 19. Jodyna - roztwór jodu w alkoholu lub wodnym roztworze jodku potasu KI. Brunatna, silnie plamiąca ciecz o charakterystycznym zapachu. Dzięki własnościom dezynfekcyjnym stosowana w medycynie. Najprostsze źródło jodu do celów laboratoryjnych. Roztwory jodyny są stosowane do wykrywania skrobi, np. w śmietanie lub miodzie
 20. Kalafonia - bardzo kruche, szkliste ciało stałe o barwie od jasnożółtej do ciemnobrunatnej. Produkt ekstrakcji kapriny drzew iglastych i przerobu żywicy. Składnik farb olejnych, szybko schnących pokostów. Używana w gospodarstwie domowym do wyrobu mydła. Stopiona z surowym kauczukiem tworzy doskonały klej
 21. Kali - KMnO4, nadmanganian potasu. Fioletowo czarne kryształki doskonale rozpuszczalne w wodzie. Roztwory nadmanganianu potasu są silnymi środkami dezynfekcyjnymi. Nadmanganian potasu ogrzewany na sucho rozkłada się z wydzielaniem tlenu. Odczynnik o dużym znaczeniu, używany do wywiązywania chloru, tlenu oraz sporządzania licznych soli
 22. Karbid - CaC2, węglik wapniowy. Twarde, szarobiałe ciało stałe. Pod działaniem wody rozkłada się z wydzieleniem palnego gazu - acetylenu
 23. Karborund - SiC, węglik krzemowy. Bardzo twarde ciało stałe o barwie od czerwonej do brunatnej, stosowane do wyrobu tarcz ściernych i osełek. Tarczą lub osełką karborundową zwilżoną wodą można szlifować szkło i porcelanę
 24. Korund - Al2O3, trójtlenek glinowy. Ciało stałe, krystaliczne, o barwie od jasnoszarej do czarnej, nadzwyczaj twarde. Naturalny korund jest używany do wyrobu materiałów ściernych - tarcz, osełek, papierów. Produkowany jest też syntetyczny korund pod nazwą elektrokorund. Proszek korundowy jest stosowany do matowania szkła i wiercenia w nim otworów
 25. Kreda - CaCO3. Odmiana wapienia powstała ze skorupek otwornic. Stosowana do bielenia sufitów oraz sporządzania farb klejowych oraz do czyszczenia i polerowania metali. Surowiec do otrzymywania soli wapniowych i past polerowniczych
 26. Kwas borny - H2BO3, kwas borowy. Bezbarwne, łuskowate ciało stałe. Trudno rozpuszczalne w wodzie, stosowane w fotografii, galwanotechnice, do sporządzania kąpieli niklowych, w medycynie. Barwi płomień na zielono
 27. Kwasek cytrynowy - zwyczajowa nazwa kwasu cytrynowego HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH. Związek stosowany powszechnie w gospodarstwie domowym. W przemyśle spożywczym służy m.in. do wyrobu lemoniad w proszku, zup, napojów chłodzących
 28. "Kwas przegotowany" lub "kwas przepalony" (błędne nazwy zwyczajowe) - nasycony, wodny roztwór chlorku cynkowego ZnCl2. Otrzymywany przez roztworzenie cynku w kwasie solnym. Środek pomocniczy, niezbędny przy lutowaniu cyną
 29. Lapis - AgNO3 - "piekielny kamień", azotan srebra. Białe, łuskowate kryształki, czerniejące na świetle. Odczynnik o dużym znaczeniu w analizach chemicznych, służy do wyrobu luster, podstawowy składnik emulsji światłoczułych, tuszu do znakowania bielizny, farb termicznych
 30. Litopon - mieszanina ZnS+BaSO4. Biały proszek z odcieniem niebieskawym, nierozpuszczalny w wodzie, dzięki dużej zdolności krycia stosowany do wyrobu farb i lakierów
 31. Magnezja - MgO, tlenek magnezowy. Biały, bardzo lekki, puszysty proszek; ma zastosowanie w medycynie, kosmetyce, przemyśle materiałów ogniotrwałych. W laboratorium domowym jest surowcem do otrzymywania soli magnezowych oraz żaroodpornych kitów. Tlenek magnezowy zmieszany z trocinami drzewnymi i zarobiony roztworem chlorku magnezowego tworzy popularną wykładzinę podłogową - ksylolit
 32. Minia - Pb3O4, mieszanina tlenków ołowiu. Jaskrawoczerwony ciężki proszek, zarobiony pokostem stanowi dla metali najlepszy podkład (grunt) pod farby i lakiery o znakomitych własnościach antykorozyjnych oraz do uszczelnień w hydraulice
 33. Mocznik - (NH2)2CO, jest dwuamidem kwasu węglowego. Nawóz sztuczny mocznik jest pod względem barwy podobny do saletry amonowej, siarczanu amonu, soli potasowych itp. Z tego surowca można otrzymać doskonałe kleje lub twarde, termoutwardzalne żywice
 34. Popiół drzewny - powstający zwłaszcza przy spaleniu drewna twardego drzew liściastych (buk, brzoza), zawiera wiele tlenku potasu - K20. Surowiec do laboratoryjnego otrzymywania wodorotlenku potasu - KOH
 35. Potaż - K2CO3, węglan potasu. Biały proszek rozpuszczalny w wodzie, stosowany do bielenia, farbowania. W domowym laboratorium jest bardzo często stosowanym odczynnikiem i surowcem do otrzymywania licznych soli potasowych
 36. Potaż żrący - KOH, wodorotlenek potasu. Silnie higroskopijne białe ciało stałe. Substancja silnie żrąca, stosowana do wyrobu szarego mydła oraz mydła do golenia. Odczynnik i surowiec o dużym znaczeniu. Roztwory KOH służą do pochłaniania CO2
 37. Rozcieńczalnik - benzyna lakowa. Czysta, wysoko wrząca benzyna stosowana do rozcieńczania farb olejnych. Nadaje się do wyrobu past do obuwia oraz sporządzania kleju kauczukowego
 38. Rozpuszczalnik - benzyna ekstrakcyjna. Czysta, bardzo lotna benzyna stosowana do wywabiania plam i prania garderoby
 39. Rozpuszczalnik nitro - mieszanina acetonu z estrami kwasu octowego (octan butylu, octan amylu). Służy do zmywania i rozcieńczania lakierów nitro. Przy wyrobie klejów doskonały rozpuszczalnik celuloidu i polistyrenu
 40. Saletra - ogólna nazwa azotanów - soli kwasu azotowego:
 41. Salmiak - NH3Cl, chlorek amonu. Biały proszek lub twarde, żółtawoszare bryłki krystaliczne. Konieczny jako środek pomocniczy przy lutowaniu cyną, używany do napełniania ogniw galwanicznych. Salmiak rozpuszczając się w wodzie powoduje bardzo silne obniżanie jej temperatury
 42. Siny kamień - CuSO4*5H2O, siarczan miedziowy. Niebieskie, krystaliczne ciało stałe. Wysuszone w temperaturze ponad 180oC niebieskie kryształy rozpadają cię na biały proszek CuSO4. Podstawowy składnik preparatów do opryskiwania drzewek oraz zwalczania drobnoustrojów i pleśni. Zasadniczy składnik kąpieli do miedziowania. Ważny odczynnik laboratoryjny i surowiec do otrzymywania różnych soli miedzi
 43. Soda - ogólna nazwa węglanów sodu:
 44. Sól glauberska - Na2SO4*10H2O, siarczan sodu. Bezbarwne kryształy topiące się po ogrzaniu. Stosowana do wyprawiania skórek futerkowych, w medycynie i farbiarstwie
 45. Sól gorzka - MgSO4*10H2O, siarczan magnezowy. Ciało stałe, krystaliczne, bezbarwne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Stosowana do impregnacji drewna, wyprawy skór oraz w medycynie. Surowiec do otrzymywania soli magnezowych
 46. Spirytus - C2H5OH, alkohol etylowy, etanol. Bezbarwna ruchliwa ciecz, mieszająca się w każdym stosunku z wodą, eterem, acetonem, gliceryną. Pali się nieświecącym płomieniem. Temperatura wrzenia 78oC. Bardzo dobry rozpuszczalnik związków organicznych. Rozcieńczony stosowany wewnętrznie :)
 47. Spirytus drzewny - CH2OH, alkohol metylowy, metanol. Bezbarwna ciecz o własnościach bardzo zbliżonych do alkoholu etylowego. Bardzo silna trucizna, przenikająca nawet przez skórę. Już niewielkie dawki metanolu wywołują zaburzenia wzroku a nawet jego utratę
 48. Spirytus salicylowy - alkoholowy, 2-5% roztwór kwasu salicylowego, łagodny środek dezynfekcyjny
 49. Superfosfat pylisty "Annofos" - sypki, szarawy, drobno zmielony nawóz sztuczny rozpuszczalny w wodzie. Głównym jego składnikiem jest fosforan wapniowy - Ca3(PO4)2. Służy do otrzymywania kwasu fosforowego oraz fosforanów
 50. Szkło wodne - woda szklana, wodne roztwory Na2SiO3 lub K2SiO3, krzemianów potasu lub sodu. Gęsta, żółtawa ciecz, stosowana do prania, przeciwogniowej impregnacji drewna, spoiwo do farb i lakierów. Ważny składnik różnych klejów i kitów
 51. Talk - Mg8Si4O11*H2O, czterokrzemian magnezowy. Biały, śliski proszek stosowany do konserwacji artykułów gumowych, w kosmetyce do wyrobu pudrów
 52. Terpentyna - łatwo palna ciecz, zależnie od stopnia czystości o barwie brunatnej, żółtej bądź całkowicie bezbarwna. Produkt suchej destylacji drewna iglastego i przerobu żywicy tych drzew. Doskonały rozpuszczalnik wosków. Stosowana do wywabiania plam, w medycynie oraz do rozcieńczania farb olejnych. Niezbędny surowiec przy wyrobie past do butów i podłogi
 53. Tetra - CCl4, czterochlorek węgla. Mało lotna, niepalna ciecz. Stosowana do napełniania gaśnic i prania garderoby. Świetny rozpuszczalnik parafiny, niezbędny składnik świec dymnych
 54. Tri - CHCl=CCl2, trójchloroetylen. Lotna, nisko wrząca, niepalna ciecz o charakterystycznym zapachu. Doskonały rozpuszczalnik tłuszczów, stosowana do wywabiania plam. Polistyren rozpuszczony w tri tworzy uniwersalny klej - lakier. Pary tri są bardzo szkodliwe dla organizmu. Na gorąco w obecności wody tri częściowo rozkłada się z wydzieleniem silnie trującego gazu fosgenu
 55. Wapno gaszone - Ca(OH)2, wodorotlenek wapniowy. Biała lub biało szara bezpostaciowa masa powstająca w wyniku działania wody na wapno palone. Podstawowy składnik tynków i zapraw. W laboratorium stosuje się do otrzymywania acetonu, amoniaku, wodorotlenku sodu, potasu i licznych soli wapniowych
 56. Wapno palone - CaO, tlenek wapniowy. Białe lub biało szare ciało stałe, otrzymywane przez wypalenie węglanu wapniowego CaCO3. Zarobione wodą bardzo silnie się rozgrzewa, przechodząc w wodorotlenek wapniowy (wapno gaszone). W laboratorium jest stosowane do otrzymywania licznych związków wapniowych
 57. Woda Burowa (płyn Burowa) - wodny roztwór zasadowego octanu glinowego (CH3COO)2Al(OH). Bezbarwna ciecz o woni octu, używana do okładów
 58. Woda gulardowa - roztwór zasadowego octanu ołowiawego Pb(CH3COO)OH. Bezbarwna ciecz o słodkawym smaku. Stosowana w weterynarii i medycynie jako środek ściągający, trująca
 59. Woda utleniona - nadtlenek wodoru, H2O2, nazwa zwyczajowa 3% wodnego roztworu nadtlenku wodoru, stosowana do dezynfekcji i często do bielenia; 30% roztwór nadtlenku wodoru jest nazywany perhydrolem. Przechowywać w butelce z ciemnego szkła
 60. Woda wapienna - Ca(OH)2, wodny, nasycony roztwór wodorotlenku wapniowego. Żółtawo zielonkawa opalizująca ciecz. Najtańsza zasada używana w przemyśle. W laboratorium stosowana do wykrywania CO2

Opracowano na podstawie pozycji IB 19.

 

Menu2