Menu1

Publikacje

Wokół fullerenów

Nowa klasa związków

Odkrycie C60, nowej odmiany alotropowej węgla zaowocowało ogromnym wzrostem zainteresowania rozmaitymi "kulistymi" cząsteczkami. Niedawno (Science, 13 III, str. 1411) grupa chemików z Uniwersytetu Stanu Pensylwania, kierowana przez Welforda Castlemana, doniosła o wykryciu związku, który zdaje się otwierać przed chemią podobnych połączeń zupełnie nowe perspektywy. Odkryto bowiem cząsteczkę o wzorze Ti8C12 i wysokiej symetrii:
Nowa cząsteczka składa się z 12 odpowiednio zestawionych pięciokątów, z których każdy zawiera dwa (niepołączone ze sobą) atomy tytanu i 3 atomy węgla. Ti8C12 powstaje w reakcji metanu z parami tytanu w wysokich temperaturach. Warto zaznaczyć, że cząsteczki C20 (podobna w budowie, ale bez atomów tytanu) zaobserwować się nie udało.
Musimy rozwiać nadmierne oczekiwania. Nie otrzymano jeszcze nawet miligrama Ti8C12. Zastosowana metoda badawcza (spektrometria masowa) okazała się jednak wystarczająca, by udowodnić nie tylko istnienie omawianych cząsteczek ale i ich trwałość - nie rozpadają się one w zderzeniach z cząsteczkami lżejszymi. Rozmieszczenie atomów wydedukowano z wyników reakcji przebiegającejmiędzy Ti8C12 i gazowym amoniakiem. Do badanej molekuły przyłacza się dokładnie 8 cząsteczek NH3, a wiadomo, że nie wiążą się one z atomami węgla. Wkrótce po pierwszym doniesieniu poinformowano o wykryciu połączeń z pierwiastkami zbliżonymi chemicznie do tytanu: V8C12, Zr8C12, Hf8C12, a także cząsteczek zawierających jeszcze więcej atomów aż do Zr22C35. Są pierwsze koncepcje ich budowy przestrzennej i zainteresowanie ze strony producentów katalizatorów.

Stosowanie C60

Pracujący w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju firmy Du Point w Delaware (USA) Y.Wang badał błony z poli(winylokarbazolu) domieszkowane niedawno odkrytymi fullerenami (kilka % mieszaniny C60 i C70). Okazało się, że pod wpływem światła o długościach fali od 280 do 680nm ich przewodnictwo elektryczne rośnie tak znacznie, że mogą one konkurować z najlepszymi błonami fotoprzewodzącymi dostępnymi na rynku.

Wewnątrz fullerenu

Grupa badaczy pracujących w różnych uczelniach japońskich doniosła (Nature, 7 V br) o wykryciu związku Sc3@C82. Prawie w tym samym czasie poinformowano o wykryciu cząsteczek La3@C106 i La3@C112. Nieco wcześniej wykryto Y@C60, Fe@C60, La2@C80 i (LaY)@C60. Są to wszystko cząsteczki zawierające atomy metalu uwięzione wewnątrz prawie sferycznych cząsteczek fullerenów. Cząsteczki Sc3@C82 powstają z kilkuprocentową wydajnością podczas wysokotemperaturowego otrzymywania fullerenów z grafitu zmieszanego z odpowiednim tlenkiem np. Sc2O3. Dowodem zamknięcia atomów są widma tzw. elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Wykazano zarazem, że atomy Sc mają jeszcze trochę miejsca i poruszają się nieustannie wewnątrz swej "więziennej celi". Teoretycznie wewnątrz C82 można zmieścić nawet 4 atomy metalu, a w innych cząsteczkach jeszcze więcej.
Nietrudno się domyślić, skąd bierze się zainteresowanie podobnymi strukturami. C60 tworzy z metalami alkalicznymi obiecujące nadprzewodniki. Jest szansa, że umieszczenie wewnątrz C60 atomu metalu istotnie wpłynęłoby na właściwości materiału nadprzewodzącego. Możliwości modyfikacji są ogromne - pytanie tylko, który metal byłby najlepszy i jak otrzymać dostrzegalne ilości podobnych połączeń.

Elektrochemia C60

Do niedawna wydawało się, że otrzymywanie w roztworze czteroujemnych jonów C604- stanowi kres możliwości elektrochemii. Qungshan Xie, Eduardo Perez-Condero i Luis Echegoyen z Uniwersytetu w Miami udowdnili (Journal of American Chemical Society, 6 V br), że jest inaczej. Rozpuścili oni C60 w rozpuszczalniku zawierającym ok. 15% acetonitrylu CH3CN i 85% toluenu C6H5CH3, i badali roztwór w obniżonej temperaturze (-10oC). Zarejestrowane przez nich krzywe dowodzą możliwości otrzymania każdego z anionów od C60- aż do C606-, przy czym potencjały formalne poszczególnych etapów redukcji zmieniają się regularnie od -0,98V do -3,26V względem stosowanej elektrody odniesienia.

Nowe połączenia metali z C60

Sensacją ubiegłego roku było otrzymanie związków nadprzewodzących, będących połączeniami metali alkalicznych i fullerenów (np. K3C60). Jedną z cech tych związków jest nietrwałość na powietrzu. Ostatnio jednak grupa badaczy japońskich doniosła (Journal of the Chemical Society Chemical Communications, 1992, str. 377) o otrzymaniu grupy trwałych połączeń metalu i C60. Próbkę C60, rozpuszczoną w benzenie mieszano z benzenowym roztworem pewnego związku kompleksowego palladu (Pd, metal dość podobny do srebra). Wytrącał się ciemny osad, który miał skład C60Pd. Odkrywcy przypisują tej substancji strukturę polimeryczną:

C60PdC60PdC60PdC60PdC60PdC60Pd

Po kilkugodzinnym ogrzewaniu do temperatury 110oC otrzymano ciało stałe o składzie C60Pd2, a po kilku dniach ogrzewania C60Pd3. Związkom tym przypisuje się odpowiednio struktury dwuwymiarowe i trójwymiarowe, z atomami palladu leżącymi pomiędzy czterema lub sześcioma cząsteczkami fullerenu. Potwierdzenie tych przypuszczeń jest na razie utrudnione, gdyż te nowe "polimery" są bezpostaciowe, a nie krystaliczne. Zainteresowanie wzbudza substancja najbogatsza w pallad (przybliżony wzór C60Pd35), która wykazuje właściwości katalityczne.


Jeden z odkrywców C60 Richard Smalley ogłosił (Chemistry and Engineering News, 4 V br) o wykryciu cząsteczki U@C28. Wykazano, że atom uranu jest otoczony sferycznie atomami węgla, ale szczegóły struktury pozostają nieznane. Niewykluczone, że jest to zapowiedź nowej klasy połączeń.


Fullereny C76, C78 i C82 wykazują izomerię. Udało się otrzymać miligramowe ilości oddzielnych izomerów C78.


Otrzymano pierwszy polimer, zawierający jednostki C60, połączone ze sobą poprzez pierścienie benzenowe.

KCh 3/92

Menu2