Menu1

Publikacje

Oznaczanie różnic stężenia radioizotopów w przyrostach rocznych drzew.
Próba wyjaśnienia mechanizmów migracji nuklidów w tkankach roślinnych.

Paweł Łukasz Urban
35-125 Rzeszów
ul. Solarza 22 m 13
plurban@friko5.onet.pl
Paweł Mazur
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Augustynika 13a m 26
chemik@friko2.onet.pl
Rzeszów - Dąbrowa Górnicza, luty 1999

Wywiad z autorami publikacji emitowany w programie I PR 14-04-99 o 20:20 :
format RealAudio 5,42MB , format MP3 1,09MB


1. Wstęp

Dokładne zbadanie kontaminacji środowiska przyrodniczego przez sztuczne radionuklidy było przedmiotem wielu projektów prowadzonych przez ostatnie lata. Wpłynęło na to znaczne rozprzestrzenienie radioizotopów i przesłanki o ich ujemnym wpływie na funkcjonowanie organizmów a także ekosystemów. Wydarzeniem, które przyczyniło się do poszerzenia zakresu badań w radioekologii był niewątpliwie wypadek w elektrowni jądrowej Pripiat w kwietniu 1986 r. Od tego czasu w pomiarach uwzględniono wiele aspektów skażenia promieniotwórczego zarówno w odniesieniu do świata ożywionego jak i materii nieożywionej. Czynnikiem ułatwiającym prowadzenie takich badań stał się rozwój spektrometrii gamma.
Prowadzone dotychczas prace dotyczyły zróżnicowania kontaminacji osobników gatunków należących do królestw Plantae, Animalia i Fungi. Nie uwzględniały one jednak zmian skażenia w warstwach tkanek badanych organizmów. Znamienne dla roślin wyższych dwuliściennych jest, że odkładają one roczne warstwy celulozy, powodując zdrewnienie tkanki. Fakt ten przyczynia się do trwałej depozycji substancji w drewnie. Analiza składu widocznych warstw przyrostów może przynieść informacje o zmieniających się w przeszłości warunkach środowiskowych i występujących w przyrodzie substancjach.
Dotychczas prowadzone pomiary w południowej Białorusi wskazują na podnoszenie się poziomu stężenia cezu-137 w przyrostach rocznych sosny oraz brzozy - kilka lat po wypadku czarnobylskim (A. Jouve i in. 1998). Wyniki te nie mogą być odnoszone do innych terenów, jako że skażenie gleby na wymienionych terenach dochodzi do 106 Bq/kg. Inne badania prowadzone w Białorusi i na Ukrainie (MAEA 1996) wskazują na zależność gatunkową kumulacji 137Cs. Przyjęto, że skażenia drewna są proporcjonalne do skażeń gruntu. Badania prowadzone w Szwecji i we Włoszech wskazują na znaczny wzrost stężenia cezu w roślinach w latach 1992-93 i 1994 (Z. Pietrzak-Flis 1996). Z drugiej strony w tej samej pracy wskazuje się na duży udział radiocezu z aerozoli osiadających na korowinie drzew w całkowitym skażeniu tych roślin.
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy metodę gamma-spektrometryczną użytą do pomiaru stężeń radionuklidów w wydzielonych przyrostach rocznych drzew dwóch gatunków (sosna zwyczajna Pinus silvestris L., brzoza brodawkowata Betula pendula Roth.). W pomiarach uwzględniono dwa radionuklidy: cez-137 - ważny z punktu widzenia radioekologii oraz potas-40 - istotny dla głębszego poznania fizjologii badanych drzew. Zwrócono także uwagę na występowanie cezu-134, którego normalnie nie obserwuje się już w przyrodzie ze względu na krótki czas półrozpadu. Przeprowadzone pomiary pozwolą na zbadanie charakteru zmian stężenia cezu-137 w drzewach na terenie Polski. Innym ważnym aspektem prac jest ustalenie prawdziwych przyczyn kumulacji cezu-137 w roślinach. Pozwoli na to obserwacja zależności stężenia 137Cs i potasu, jako że dopuszcza się istnienie korelacji przenikania cezu i potasu z roztworu glebowego do roślin (L. A. Piercow 1976).

2. Pobranie próbek środowiskowych

W celu przeprowadzenia analizy zmian ilościowych wybranych radionuklidów w środowisku, zebrano próbki dwóch gatunków drzew: sosna zwyczajna Pinus silvestris L. i brzoza brodawkowata Betula pendula Roth. Jako teren do zbierania próbek środowiskowych wyznaczono województwo opolskie. Wcześniejsze prace dotyczące przestrzennego zróżnicowania skażenia gleb uwidaczniają, że właśnie na terenie Opolszczyzny występuje największe skażenie cezem-137; powyżej 60 kBq/m2 (R. Strzelecki 1994). Ponieważ badania miały uwidocznić zmiany koncentracji tego nuklidu a zatem wskazać na charakter jego migracji w przyrodzie, słuszne wydało się wybranie tego obszaru, jako że obserwacja wyraźnych zmian wydała się tu najbardziej prawdopodobna.

Mapa skazenia Polski
Rys.1 Mapa skażenia Polski cezem-137 (R. Strzelecki i in. 1994).
Mapa skażenia w dużym formacie (1196x1116pix 54KB).

Mapa okolic Niemodlina
Rys.2 Mapa użytkowa okolic Niemodlina (PPWK, O12).


Ponieważ nie było możliwe zebranie próbek in situ, autorzy posłużyli się materiałem dostępnym w okolicznych tartakach pochodzącym ze znanych miejsc wycinki drzewostanu. Fragment pnia sosny zwyczajnej otrzymano w tartaku w Ścinawie Nyskiej. Pochodził on z wycinki w nadleśnictwie Niemodlin, dokonywanej w okolicach Ciepielowic (50o 42' N, 17o 43' E), na północnym-wschodzie od Niemodlina. Zwrócono uwagę na wysokość z której pochodził ten wycinek pnia (do około 2m nad powierzchnią gruntu). Druga próbka była wycinkiem pnia brzozy brodawkowatej. Została udostępniona autorom przez tartak w Niemodlinie. Pochodził on z wycinki prowadzonej również w nadleśnictwie Niemodlin - w północnej części Borów Niemodlińskich (rys.2).
Obszar poboru obu próbek leży na wysokości 150-200 m n.p.m. Budowa geologiczna terenu opiera się głównie o gliny zwałowe moreny dennej. Występują tam gleby bielicowe. Opady atmosferyczne półrocza chłodnego sięgają 250 mm, a ciepłego 500 mm. Bory otaczają grunty orne Opolszczyzny. Skażenie gleby 137Cs na badanym terenie wynosi 30-45 kBq/m2 (rys.1).
Dostępny materiał drzewny zweryfikowano pod kątem warunków badań i wybrano taki, w którym warstwy przyrostów i walec osiowy ustawione były symetrycznie względem środka gontu. Po próbki udano się 4. sierpnia 1998 r. Materiał ten pochodził zaś z wycinki prowadzonej w lipcu. Na podstawie liczby przyrostów oszacowano wiek drzew, z których pochodziło drewno. Wyniósł on 29 lat w przypadku sosny i 34 lata w przypadku brzozy. Średnica pni wybranych drzew wyniosła odpowiednio 17 i 24 cm.

3. Preparacja próbek

W przekroju pnia sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej uwidaczniają się radialne warstwy rozmieszczone symetrycznie względem środka. Wewnątrz walcowatego pnia znajduje się rdzeń miękiszowy, który pokrywa się z osią pnia (rys.3). Od jego zewnętrznej strony narastają zmodyfikowane, martwe komórki tkanki drzewnej, powiększając grubość pnia. Przewodzenie w pionie następuje dzięki cewkom (sosna) lub naczyniom (brzoza). W drewnie występują przewody żywiczne ustawione pionowo, równolegle do osi pnia. Po zewnętrznej stronie ostatniego (najświeższego) przyrostu drewna znajdują się tkanki twórcze; kambium i łyko. Przez wszystkie te warstwy przechodzą ustawione promieniście promienie rdzeniowe odpowiedzialne za przewodzenie wody, składników mineralnych i asymilantów w poprzek pnia. Za warstwą łyka znajduje się wytworzona cienka strefa miękiszu kory, a dalej fellogen odpowiedzialny za wytworzenie korka tworzącego korowinę. Korek pokryty jest skórką, która stanowi zewnętrzną warstwę ochronną pnia drzewa. Sosna i brzoza to gatunki twardzielowe. Po kilku latach w centralnej części pnia tworzy się twardziel. Cewki i naczynia są uszczelniane. Transport zachodzi jednak w części zewnętrznej pnia tzw. bieli, która składa się z kilkunastu ostatnich przyrostów.
Najważniejszą część przygotowania do pomiarów stanowiło oddzielenie warstw przyrostów. Separacja poszczególnych przyrostów byłaby dość uciążliwa a wyniki obarczone byłyby i tak sporym błędem związanym z niedokładnością tej czynności. Dokonywano zatem separacji warstw składających się z grupy trzech przyrostów. Oddzielnie izolowano warstwę korową. Procedura ta przebiegała jednak nieco inaczej w przypadku obu gatunków. Korowina sosny jest ściśle związana z merystemami a także martwą tkanką drzewną. Skuteczne oddzielenie tych warstw nie było możliwe. Z odcinka pnia ściągnięto warstwę korową wraz z fragmentem tkanki drzewnej odpowiadającej ostatniemu, niepełnemu przyrostowi (a także cienkimi warstwami tkanki merystematycznej). Wyizolowano także (razem) przyrost drugi i trzeci - z dwóch poprzednich lat (1996-97). Zabieg ten miał na celu wyjaśnienie udziału powierzchniowego skażenia korowiny w aktywności (najmłodszej) warstwy. Otrzymano siedem próbek: PB (korowina) i warstwy drewna od P1 (najmłodsza) do P6 (najstarsza).
W przypadku brzozy, oddzielenie stosunkowo grubej warstwy tkanki okrywającej nie wiązało się z trudnościami. Tutaj problematyczne było z kolei oddzielenie samych warstw przyrostów. Również dokonano podziału na sześć warstw, po trzy przyrosty. Ze względu na niewielką grubość przyrostów, a także niewyraźną granicę pomiędzy sąsiednimi przyrostami, konieczne stało się zastosowanie dokładniejszej techniki separacji przyrostów. Posłużono się narzędziami do obróbki drewna (duto, pilnik, piła) a także nożami o różnej grubości ostrza. W ten sposób otrzymano próbki brzozy: BB (korowina) oraz warstwy drewna od B1 (najmłodsza) do B6 (najstarsza).

Rys.3 Przekrój pnia sosny.

Dalsza obróbka wiązała się ze zmniejszeniem objętości próbek, a jednocześnie zwiększeniem koncentracji składników nieorganicznych. W tym celu przeprowadzono spopielenie w temperaturze 400 oC przez 6h. Jeżeli po takim zabiegu w parowniczce pozostawał węgiel, kontynuowano spalanie przez kolejną godzinę. Po spopieleniu próbki miały postać brązowego proszku. Odnotowano masę próbek zarówno przed jak i po spaleniu. Podczas obróbki wyników posługiwano się jednak masą świeżych próbek.

Otrzymany popiół przeniesiono do polietylenowego pojemnika (FI ok 5 cm) i zalano acetonem, tak by utworzył spójną warstwę na dnie naczynia. Spreparowane próbki suszono w temp. 100 oC i dopiero w tak uzyskanej postaci wykorzystano je w pomiarach.

4. Metodyka pomiaru gamma-spektrometrycznego

W pomiarze wykorzystano spektrometr promieniowania gamma oparty na podzespołach elektronicznych firmy Silena. W pomiarach szczególnie ważne było tłumienie promieniowania tła, co wykazały już wstępne testy aktywności próbek drewna. Posłużono się domkiem detekcyjnym wyposażonym w szereg osłon obniżających wpływ promieniowania z zewnętrznych źródeł. Zasadniczą część osłony stanowi sześcian (o grubości 10 cm), zbudowany z cegieł ołowianych. Wewnątrz osłona wyłożona jest blachą kadmową o grubości 2 mm. Dalej znajduje się 2 cm warstwa miedzi elektrolitycznej. Bloki miedzi dopasowano tak by przylegały do siebie. Dzięki temu wydatnie zmniejszono migrację radonu-222 do wnętrza domku. Na pokrywie domku dodatkowo umieszczono blok stearyny, co ma na celu wyhamowanie neutronów z promieniowania kosmicznego, następnie tłumionych przez kadm. W dolnej części osłony znajduje się butla z ciekłym azotem, w której zanurzony jest kriostat detektora. Przepływ gazowego N2 dodatkowo obniża temperaturę wewnątrz osłony zmniejszając konwekcję gazów. Detektor umieszczony w dolnej części domku, obłożony jest gumową izolacją co dodatkowo zapobiega migracji radonu do wnętrza domku.
W spektrometrze zastosowano detektor półprzewodnikowy germanowy typu HPGe Silena o wydajności ok 10 % i zdolności rozdzielczej 1,9 keV dla energii 1173 keV. Detektor zasilany jest z zasilacza wysokiego napięcia (MOD. 7716). Z detektora sygnał jest przekazywany do przedwzmacniacza, a w dalszym ciągu do wzmacniacza (MOD. 7611). Wzmocniony i odwrócony sygnał przechodzi na wejście konwertera anologowo-cyfrowego (MOD. 7411). Poprzez całkowanie powierzchni otrzymanego piku analizator generuje liczbę odpowiadającą energii zarejestrowanego kwantu gamma, która przekazywana jest do analizatora wielokanałowego (4096 kanałów). W praktyce stosuje się tu komputer PC 386 zaopatrzony w oprogramowanie przypisujące zarejestrowany sygnał do odpowiedniego kanału. Dane przekazywane są za pośrednictwem karty GPIB (IEE 488). Dalsza obróbka danych (kalibracja) umożliwia analizę widma.


Rys.4 Schemat blokowy detektora gamma-spektrometrycznego.

Należy zwrócić uwagę, że określenie aktywności 137Cs sprowadza się do zmierzenia aktywności gamma baru 137mBa. Cez-137 emituje cząstki beta-minus, rozpadając się na 137mBa. Okres półrozpadu tego nuklidu wynosi 2,552 min. Rozpada się on ze skończonym prawdopodobieństwem (89,98 %) na 137Ba z wydzieleniem kwantu gamma o energii 661,65 keV - rejestrowanym przez urządzenie. Potas 40K ulega przemianie beta, spektrometr wykrywa kwanty gamma emitowane przez 40Ar w stanie wzbudzonym (1460,8 keV). Prawdopodobieństwo rozpadu nuklidu 40K wynosi 10,67 %.

W celu oznaczenia dokładnych wartości stężeń radionuklidów wyrażonych w bekerelach na kilogram, wykonano kalibrację spektrometru znanymi aktywnościami. W tym celu posłużono się wzorcem IAEA-152 (IAEA AQCS Catalogue 1999), zawierającym znane stężenia wykrywanych izotopów. Ma on postać mleka w proszku, o gęstości zbliżonej do gęstości otrzymanych próbek. Oznaczenie aktywności wzorca było wykonane 31.08.1998 r. W tym celu policzono aktualną aktywność próbki posługując się wzorem:

gdzie: Aw2 - aktualna aktywność próbki, Aw1 - aktywność oznaczona, T1/2 - czas półrozpadu izotopu, t - czas pomiędzy oznaczeniem a pomiarami.

Do kalibracji użyto takiej masy wzorca, by w pojemniku pomiarowym tworzył warstwę o geometrii zbliżonej do geometrii próbek. Aktywność wzorca obliczono mnożąc jego masę przez stężenie znamionowe danego nuklidu.

Aktywność każdej z próbek liczono na podstawie aktywności wzorca, z wzoru:

gdzie: Ap - aktywność próbki, sp - powierzchnia pod krzywą Gaussa dopasowaną do piku nuklidu w widmie próbki, tp - czas pomiaru próbki, sw - powierzchnia pod krzywą Gaussa dla piku danego nuklidu w widmie wzorca, tw - czas pomiaru wzorca.

Kalibrację, integrację, dopasowania funkcji Gaussa i całkowanie powierzchni pików wykonano w programie PIMP.

Błąd pomiaru, wynikający z niedokładności rejestracji zliczeń w widmie próbki i wzorca policzono ze wzoru:

przy czym składnik odpowiadający względnemu błędowi pomiaru masy (dm/m) został zaniedbany ze względu na nieznaczne wartości.

Po zmierzeniu aktywności potasu-40 w próbkach możliwe staje się obliczenie wartości całkowitego stężenia potasu w drewnie. Wykorzystano tu wzór:


gdzie: mK - masa całkowita potasu, nK - masa molowa potasu promieniotwórczego (40 g/mol), p - ambudancja procentowa 40K w potasie (0,0117 %), T1/2 - czas półrozpadu 40K, LA - liczba Avogadro.

5. Wyniki pomiaru stężenia cezu-137 w drewnie sosny zwyczajnej Pinus silvestris L. i brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth.

Wykonanie pomiarów zgodnie z wyżej opisaną procedurą pozwoliło na zobrazowanie zmian stężenia cezu-137 w drewnie sosny i brzozy w woj. opolskim. Stężenie tego izotopu utrzymuje się na poziomie około 2 Bq/kg w przypadku sosny i około 0,5 Bq/kg w drewnie brzozy. Na wykresie 1 widać nieznaczny wzrost stężenia cezu-137 w warstwach drewna sosny zwyczajnej odpowiadających latom 1987 - 1997. Podobny wzrost stężenia nuklidu 137Cs obserwujemy na wykresie 2, dla brzozy. Wzrost stężenia cezu na przestrzeni tego dziesięciolecia wynosi 1,1 i 0,3 Bq/kg, odpowiednio dla drewna sosny i brzozy.
Pomiar stężenia 137Cs w korowinie wskazuje na jego znaczne wartości. W korowinie sosny zwyczajnej wynosi ono 8,3 Bq/kg, a w korowinie brzozy brodawkowatej aż 37,8 Bq/kg. Jest zatem odpowiednio 4 i 75 razy większe niż stężenie cezu-137 w drewnie. Występuje zatem duża rozbieżność gatunkowa w kumulacji tego nuklidu w warstwie korowej badanych drzew.


Wyk.1 Rejestracja zmian stężenia 137Cs w próbkach kolejnych warstw przyrostów rocznych drewna i w korowinie Pinus silvestris L.


Wyk.2 Rejestracja zmian stężenia 137Cs w próbkach kolejnych warstw przyrostów rocznych drewna i w korowinie Betula pendula Roth.

6. Wyniki pomiaru stężenia potasu-40 w drewnie sosny zwyczajnej Pinus silvestris L. i brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth.

Potas jest pierwiastkiem mającym duże znaczenie w procesach biologicznych, a także decydującym o jakości produktów przemysłu wykorzystującego materiał roślinny. Jego reakcje i mechanizmy rozprzestrzeniania się w przyrodzie są już częściowo poznane.
Na podstawie analizy widma stwierdzono duże podobieństwo w kumulacji izotopu potasu 40K w przyrostach badanych drzew. Ponieważ również w widmie promieniowania tła obserwujemy pik dla kwantów gamma pochodzących od 40K (wyk.9), przy ustalaniu aktywności próbki odjęto względny przyrost czasowy zliczeń dla tła. W dalszym etapie wykorzystano znany skład izotopowy naturalnego potasu do ustalenia zawartości wszystkich izotopów potasu w drewnie (przy założeniu braku selektywności izotopowej rośliny).
Wyraźne minimum stężenia 40K obserwujemy w przyrostach odpowiadającym latom 1987-89 w drewnie obu gatunków (poniżej 5 Bq/kg). Później następuje wzrost stężenia tego izotopu do warstwy 1993-95. W okresie tym, jak i później (w latach 1996-98) wynosi ono 11 Bq/kg w przypadku sosny i około 6 Bq/kg w przypadku brzozy (wyk.3, 4). W obydwu gatunkach maksimum stężenia 40K występuje w warstwie korowej (ponad 20 Bq/kg). Jest zatem 2-4 razy większe niż stężenie tego izotopu w drewnie.
Szacowania masy całkowitej potasu wskazują na wahania jego stężenia w granicach 140-783 ppm w sośnie i 60-650 ppm w drewnie brzozy.


Wyk.3 Rejestracja zmian stężenia 40K w próbkach kolejnych warstw przyrostów rocznych drewna i w korowinie Pinus silvestris L.


Wyk.4 Rejestracja zmian stężenia 40K w próbkach kolejnych warstw przyrostów rocznych drewna i w korowinie Betula pendula Roth.

7. Wyniki pomiaru stężenia Cs-134 w korowinie brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth.

W widmie dla próbki korowiny brzozy (wyk.6) zaobserwowano również piki odpowiadające energiom kwantów gamma emitowanych przez cez-134 (głównie 604,7 i 795,8 keV). Nuklid ten ma krótki czas połowicznego zaniku (2,062 lat). Rozpatrując zatem 134Cs pochodzący z wypadku czarnobylskiego, można stwierdzić, że w przyrodzie jest go już niewiele. Potwierdzają to pomiary gamma-spektrometryczne na różnych gatunkach roślinnych. Zmierzone stężenie cezu-134 w korowinie brzozy wynosi 36,8 (0,2 Bq/kg).
Obecność 134Cs staje się pomocna przy ustaleniu pochodzenia 137Cs w tkankach rośliny. Z pomiarów gamma-spektrometrycznych powietrza w okresie po awarii wynika, że stosunek masy 134Cs do 137Cs w opadzie radioaktywnym wyniósł 0,555 (J. W. Mietelski 1995). Obliczenie stosunku stężeń tych nuklidów dla kory brzozy wymagało redukcji zakłócenia odczytu przez pik aktynu-228. Przyjmuje on tu wartość 0,63 +/-0,08, co odpowiada proporcji określonej dla opadu czarnobylskiego.


Wyk.5 Widmo dla warstwy korowej pnia Pinus silvestris L. (tp=149880 s, mp=41,6 g).


Wyk.6 Widmo dla warstwy korowej pnia Betula pendula Roth. (tp=162240 s, mp=165,8 g).


Wyk.7 Widmo dla przyrostów 1996-97 Pinus silvestris L. (tp= 133200 s, mp=75,6 g).


Wyk.8 Widmo dla przyrostów 1996-98 Betula pendula Roth. (tp= 164520 s, mp=219,9 g).


Wyk.9 Widmo dla promieniowania tła w domku spektrometru (tp= 360000 s).

8. Dyskusja wyników

Wyniki badań pokazują zmiany stężenia radionuklidu 137Cs w tkankach wybranych osobników sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej zebranych w woj. opolskim. Celem pracy nie było bowiem zbadanie średniej zawartości radiocezu w osobnikach rosnących na rozleglejszym obszarze. Otrzymane dane wskazują jednak, że kumulacja tego izotopu w drewnie jest niewielka. Dane dla sosny wykazują niewielką tendencję wzrostową stężenia 137Cs w kolejnych przyrostach rocznych. Największe stężenia obserwuje się w korowinie. Wyniki pomiarów aktywności prowadzonych na obu gatunkach wykazują zbieżność. Taka obserwacja uwidacznia dwa możliwe rodzaje kumulacji cezu-137 w drewnie drzew. W niewielkim stopniu 137Cs przenika z roztworu glebowego do bieli drewna, powodując wzrost jego stężenia. Nie jest on jednak tak znaczny jak pokazują badania prowadzone na innych terenach. Podczas interpretacji wyników należy zwrócić uwagę na możliwość występowania tzw. "gorących plam" - tj. dużych rozmiarów cząstek zawierających 137Cs. Obecność tego typu obiektów w korowinie może umniejszać reprezentatywność badań dla obszaru woj. opolskiego.
Badania stężenia 137Cs w sośnie w pobliżu zony czarnobylskiej wskazują na największy wzrost w przyrostach odpowiadających latom 1990-91 (A. Jouve i in. 1998). Jest on kilkunastokrotny i dochodzi do 100000 Bq/kg. Stężenie cezu w zewnętrznych warstwach brzozy dochodzi tam do 4000 Bq/kg. Tak duże aktywności względne należy porównać z wysokim stopniem skażenia powierzchniowego gleby, sięgającym 106 Bq/kg. Wyniki pomiarów wykonanych we Włoszech i Szwecji, na terenach o znacznie niższym skażeniu, wskazują że przechodzenie radiocezu do drzew przez system korzeniowy jest dominujące po kilku latach po awarii (Z. Pietrzak-Flis 1996), co wiąże się z kilkuletnim procesem mineralizacji ściółki. Badania te nie uwzględniały jednak zróżnicowania kontaminacji cezem w przyrostach lecz całkowitą aktywność drewna mierzoną okresowo. Inne badania prowadzone w lasach Białorusi i Ukrainy wskazały na stosunek skażenia drewna do skażenia gruntu (MAEA 1996). Wyniósł on 0,0025 (Bq/kg)/(Bq/m2). Obecnie przeprowadzone pomiary wskazują na stosunek tych wartości równy około 0,00005 (sosna). W przypadku brzozy wyniósł on zaledwie 0,00001. Świadczy to o dużej przenikalności cezu na terenach o wysokim skażeniu i silnej zależności propagacji tego nuklidu od stężenia w glebie. Otrzymane wyniki w związku ze skażeniem Opolszczyzny uwidaczniają inny charakter zmian zawartości radiocezu w drewnie. Prawdopodobnie wynika to z różnic geologicznych, klimatycznych oraz innych wartości skażenia na obszarach uwzględnionych w dotychczasowych badaniach.
Duży udział w skażeniu pnia cezem-137 miało osiadanie aerozoli na powierzchni korowiny. Wysokie stężenie tego nuklidu jest uwarunkowane przez kumulację w korze pierwotnej i oddzielenie od warstw tkanki drzewnej przez perydermę. Stąd bierze się tak duża różnica stężenia cezu w korze i drewnie. Prace badawcze prowadzone na innych terenach również wskazują na dużą koncentrację cezu w warstwie korowiny, która była zawsze bardziej skażona niż pień (Z. Pietrzak-Flis 1996).
W korowinie brzozy brodawkowatej wykryto 134Cs, co stało się podstawą do ustalenia pochodzenia radionuklidów cezu w tej warstwie. Po przeliczeniu zawartości tych izotopów na dzień 1. maja 1986 r., otrzymano stosunek 134Cs do 137Cs równy 0,63 +/-0,08. Świadczy to o tym, że wykryty radiocez 137Cs pochodzi wyłącznie z awarii czarnobylskiej. Nie ma znaczącego udziału wcześniejszych skażeń tym izotopem (np. próbnych detonacji nuklearnych). Nie uwidacznia się też biologiczna selektywność izotopowa dla radionuklidów cezu.
Podczas pomiaru zmian stężenia potasu w warstwach drewna uwidocznił się wzrost koncentracji tego nuklidu zarówno w przypadku sosny zwyczajnej jak i brzozy brodawkowatej. Największe stężenie potasu wystąpiło w korowinie. Takie zachowanie potasu wskazuje na niespecyficzną kumulację tego nuklidu (podobną w przypadku dwóch badanych gatunków). Obecność potasu w zewnętrznej warstwie pnia można tłumaczyć dużym zapotrzebowaniem żywych tkanek merystematycznych na ten mikroelement. Jest on m.in. potrzebny do aktywowania enzymów potrzebnych przy tworzeniu wiązań peptydowych (J. Zurzycki i in. 1977). Merystemy jako żywe tkanki roślinne zawierają duże ilości wody, co umożliwia gromadzenie potasu w formie kationów K+. Bliskość korowiny stwarza warunki do odkładania potasu w tej martwej warstwie.
Zbieżne wahania stężenia potasu w drewnie to efekt zmiennego zapotrzebowania rośliny na ten nuklid. Potas był odkładany w martwej tkance drzewnej. Procesy wypłukiwania jego kationów nie odegrały znaczącej roli, jako że jest ciągle obecny w drewnie w dość dużym stężeniu. Na wahania ilościowe potasu wpływ też mogły mieć zmiany jego stężenia w roztworze glebowym. Zależność taka jest już jednak mniej prawdopodobna, jako że organizmy roślinne mają zdolność selektywnego pobierania potrzebnych mikroelementów. W glebie występuje zaś stałe stężenie równowagowe kationów K+, natychmiast wyrównywane po zakłóceniu tego stanu (J. Zurzycki i in. 1977). Wyeliminować też można zmienne zapotrzebowanie wynikające ze wzrostu roślin, gdyż obserwacja zmian dotyczy obydwu drzew (w różnym wieku i różnych gatunków). Wpływ mogły tu mieć zewnętrzne fluktuacje fizykochemiczne (np. klimatyczne) na badanym terenie, które spowodowały zmiany zapotrzebowania na potas. Rozważania te należy uzupełnić stwierdzeniem, że zbadana zależność zmian całkowitego stężenia potasu (wszystkich izotopów) wynika z założenia stałego składu izotopowego potasu występującego w przyrodzie.
Na uwagę zasługują również doniesienia o możliwym związku transportu potasu i cezu (L. A. Piercow 1976). Trzeba jednak zaznaczyć, że oprócz 137Cs w ekosystemie leśnym występują inne, niepromieniotwórcze izotopy tego pierwiastka. 137Cs transportowany z gleby stanowi zatem niewielką część cezu migrującego tą drogą. Możliwe jest jednak, że 137Cs inkorporowany w postaci pyłów i zdeponowany w korowinie spowodował zwiększenie potencjału osmotycznego potasu przenikającego przez korzenie do płynów ustrojowych rośliny.

9. Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazały na wzrost stężenia cezu-137 w warstwach przyrostów rocznych drzew (sosna zwyczajna Pinus silvestris L. brzoza brodawkowata Betula pendula Roth.) w woj. opolskim. Największe skażenie zaobserwowano w korowinie obu gatunków. W korze brzozy występuje także jeszcze niewielka ilość poczarnobylskiego 134Cs. Takie rozmieszczenie tych nuklidów w tkankach rośliny wskazało na duży udział osiadania aerozoli w całkowitym skażeniu pnia. Kumulacja potasu jest niespecyficzna dla badanych gatunków. Zależy od okresowego zapotrzebowania rośliny na kationy potasu, wynikającego z zewnętrznych warunków fizykochemicznych. Największe stężenie potasu występuje w zewnętrznej warstwie korowej-podkorowej. Związek zwiększonej absorpcji potasu w obecności zakumulowanego cezu poczarnobylskiego jest możliwy.

10. Zestawienie wyników pomiarów

Tab.1 Wyniki pomiaru 137Cs w próbkach Pinus silvestris L.
PróbkaWiekm [g]A [Bq]A/m [Bq/kg]+/-dA/m
P61981-8397,50,181,840,10
P51984-86111,00,221,970,11
P41987-89101,20,171,700,12
P31990-92101,40,191,910,12
P21993-95101,40,252,440,13
P11996-9775,60,212,760,18
PBKor. + 199841,60,348,270,40

Tab.2 Wyniki pomiaru 137Cs w próbkach Betula pendula Roth.
PróbkaWiekm [g]A [Bq]A/m [Bq/kg]+/-dA/m
B61981-83138,80,090,620,09
B51984-86130,90,060,480,07
B41987-89132,90,030,260,19
B31990-92155,90,080,530,07
B21993-95144,30,060,420,07
B11996-98219,90,120,540,05
BBKorowina165,86,2637,80,89

Tab.3 Wyniki pomiaru 40K w próbkach Pinus silvestris L.
PróbkaWiekm [g]A [Bq]A/m [Bq/kg]+/-dA/m
P61981-8397,50,666,811,00
P51984-86111,00,615,470,82
P41987-89101,20,434,250,66
P31990-92101,40,696,801,04
P21993-95101,41,1311,201,65
P11996-9775,60,8511,201,71
PBkor. + 199841,60,9923,703,56

Tab.4 Wyniki pomiaru 40K w próbkach Betula pendula Roth.
PróbkaWiekm [g]A [Bq]A/m [Bq/kg]+/-dA/m
B61981-83138,81,097,821,19
B51984-86130,90,836,370,96
B41987-89132,90,241,840,30
B31990-92155,90,744,730,71
B21993-95144,30,724,980,75
B11996-98219,91,516,861,01
BBKorowina165,83,2719,702,85

Tab.5 Masa całkowita potasu [mikro-g, ppm] w 1 g drewna Pinus silvestris L.
ProbkaWiekMK [mikro-g]+/-dmK
P61981-8322533
P51984-8618027
P41987-8914022
P31990-9222434
P21993-9536955
P11996-9737056
PBkor. + 1998783118

Tab.6 Masa całkowita potasu [mikro-g, ppm] w 1 g drewna Betula pendula Roth.
PróbkaWiekMK [mikro-g]+/-dmK
B61981-8325839
B51984-8621032
B41987-896110
B31990-9215623
B21993-9516425
B11996-9822633
BBKorowina65094

11. Bibliografia

 1. IAEA-152 Milk Powder for Radionuclides. IAEA AQCS Catalogue for Reference Materials and Intercomparision Exercises 1998/1999. Str. 8.
 2. Jouve A., Greben'kov A., Tormos J., Zanon R.: Forest Decontamination and Generating Economic Value from Wood: a Case Study on the Belarus Forest. Proceedings of International Symposium on Remediation and Restoration of Radioactive-contaminated Sites in Europe. Antwerp 11-15. Oct. 1993. Str. 11.
 3. Kmieciński J., Gurba J., Kozak-Zychman W., Gąsiorowski A.: Katastrofa Czarnobyla. UMCS. Lublin 1998.
 4. Krebs Ch. J.: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN. Warszawa 1997.
 5. MAEA 1996, "One decade after Chernobyl: Environmental impact and prospects for the future (working material)." Raport IAEA/J1-CN-63. Wiedeń 1996. Str. 1.
 6. "Mapa krajoznawcza. Górny Śląsk, Wielkopolska południowo-wschodnia". PPWK. Warszawa-Wrocław.
 7. Mietelski J. W.: Skażenia promieniotwórcze grzybów. Postępy Techniki Jądrowej. Vol. 38 (1995) Z. 3. Str. 15.
 8. Negin C., Worku G., Rhinelander P.: RadDecay 4.01. (cyfrowa baza danych o nuklidach).
 9. Odum E. P.: Podstawy ekologii. PWRiL. Warszawa 1982.
 10. Piercow L. A.: Sztuczne źródła promieniowania jonizującego. OIoEJ. Warszawa 1976. Str. 103.
 11. Pietrzak-Flis Z.: Obieg cezu promieniotwórczego w środowisku leśnym. Materiały z konferencji "Czarnobyl - 10 lat później: skutki zdrowotne, skażenia środowiska i żywności". Zakopane 14-18. 10. 1996. Str. 161.
 12. Skrzypczak E.: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. PWN. Warszawa 1995.
 13. Strzelecki R., Wołkowicz S., Lewandowski P.: Koncentracje cezu w Polsce. Państwowy Instytut Geologiczny. Przegląd geologiczny. Vol. 42, Nr 1, 1994.
 14. Szafer W., Zarzycki K.: Szata roślinna Polski. PWN. Warszawa 1972.
 15. "Wood ash: The unregulated radwaste." Science News. V. 140. August 10, 1991.
 16. Zurzycki J., Michniewicz M.: Fizjologia roślin. PWRiL. Warszawa 1977. Str. 35, 391.

Podziękowania

Autorzy projektu pragną podziękować Panu Dr Jerzemu Wojciechowi Mietelskiemu z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, za udostępnienie sprzętu gamma-spektrometrycznego i nieocenioną pomoc w prowadzeniu pomiarów. Dziękujemy także Pani Mgr M. Jasińskiej, Panom Mgr Inż. K. Kozakowi i Mgr P. Gacy, pracownikom Laboratorium Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska za uprzejmość i wiele cennych rad.

Wyrazy uznania i wdzięczności należą się także Panu Ryszardowi Rakowskiemu, dyrektorowi Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz prezydium tej organizacji za wsparcie organizacyjne i finansowe projektu.

Wiele cennych uwag wnieśli wymienieni poniżej pracownicy naukowi, którym autorzy również dziękują za okazaną pomoc: Materiał badawczy uzyskaliśmy m.in. dzięki uprzejmości pracowników Spółki Handlowo-Produkcyjnej "Gemini", sp. z o. o. w Ścinawie Nyskiej.

Praca wpłynęła na Chemfan: 15-04-99

Menu2