Menu1

Metody poglądowe w dydaktyce chemii

Empiryczne zależności gęstości wodnych roztworów niektórych substancji nieorganicznych od stężenia procentowego

Gęstości wodnych roztworów substancji chemicznych zależą od ich stężenia. Zależność ta nie może być łatwo znaleziona drogą rozważań czynionych na gruncie teoretycznym. W powszechnym użyciu są tablice operujące zbiorami danych uzyskanych drogą empiryczną.

Celem tej pracy jest dostarczenie prostych, dwuparametrycznych równań matematycznych, wyrażających zależność gęstości d od stężenia procentowego C dla wybranych substancji nieorganicznych. Wyniki obliczeń gęstości wyrażono w g/cm3. Równania uzyskano stosując metodę najmniejszych kwadratów, a dane empiryczne zaczerpnięto z Poradnika Fizykochemicznego, (PWN, Warszawa 1974r).
Zamieszczona tabela może w zasadzie zastąpić wielostronicowe tablice zawierające szczegółowe wartości interesujących nas parametrów. Warto więc dysponować prostymi równaniami w których zakodowano całe stronice wartości liczbowych, tym bardziej, że ich dokładność, mimo prostoty zastosowanych środków, jest zaskakująco dobra.

Jak wynika z wykonanych symulacji w żadnym przypadku nie uzyskano wyniku, który różniłby się więcej niż o 0,01 g/cm3 od danych tablicowych. Uzyskane równania szczególnie dobrze nadają się do obliczeń z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego lub kalkulatora elektronicznego. Umożliwiają też napisanie prostego programu w dowolnym, popularnym języku, który będzie obliczał gęstości na podstawie stężenia.
Dodatkową zaletą przedstawionego podejścia jest możliwość interpolacji, czyli obliczania wartości gęstości dla pośrednich wartości stężeń, których nie obejmują dane tablicowe.

Tabela 1. Parametry równań regresji uzależniających gęstości roztworów od stężenia procentowego C.
Ogólna postać
równania
Substancja a b Zakres
stężeń C [%]

d=aC+b

HNO3

0,006327 0,994760 1-40

H2SO4

0,007640 0,993835 2-40

HF

0,003121 1,004432 4-44

HCl

0,005127 0,998148 1-38

NaOH

0,010604 1,003480 1-50

NH4Cl

0,002862 0,999416 1-26

(NH4)2SO4

0,005702 1,000161 1-50

(NH4)2CO3

0,003304 1,000402 1-40

Na2CO3

0,010543 0,997642 1-13

d=exp(aC+b)

NH3

-0,003727 -0,004431 1-30

NH4NO3

0,004106 -0,002221 1-55

ZnSO4

0,010774 -0,004977 2-30

AlCl3

0,008760 -0,001294 1-16

Al2(SO4)3

0,010327 -0,002457 1-28

Mg(NO3)2

0,007706 -0,003132 2-24

MgCl2

0,008239 -0,002409 2-32

MgSO4

0,010032 -0,001843 2-26

KNO2

0,006118 -0,000986 1-16

KCl

0,006328 -0,001807 1-24

KF

0,008538 -0,001317 1-12

K2SO4

0,008026 -0,001639 1-10

K2CO3

0,008607 0,000528 1-53

NaNO3

0,006968 -0,004166 1-45

NaNO2

0,006569 -0,002659 1-40

NaCl

0,006977 -0,001577 1-26

Na2SO4

0,008783 -0,002570 1-22

CaCl2

0,008371 -0,003055 1-40

FeCl3

0,008834 -0,006163 1-50

KOH

0,008272 0,004462 1-50

FeSO4

0,009784 -0,002118 1-20

d=1/(aC + b)

H3PO4

-0,005045 0,997530 1-60
HBr -0,006773 0,999763 1-55

HI

-0,007276 1,003106 1-65

BaCl2

-0,008451 1,000480 2-26

ZnCl2

-0,006967 0,987939 1-60

Pb(NO3)2

-0,008353 0,999717 1-30

KNO3

-0,005880 1,000459 1-24

KI

-0,007077 1,000156 1-60

KBr

-0,006861 1,000106 1-40

NaBr

-0,007364 0,999901 1-40

AgNO3

-0,008004 0,999033 1-60

NaI

-0,007467 1,000093 1-60

CaBr2

-0,007778 0,997164 2-50

CaI2

-0,008077 1,000525 2-40

FeCl2

-0,008302 0,999376 1-25

Obliczenia wykonano stosując 25 różnych równań regresji uzyskanych drogą liniowej transformacji równań różnego typu. W większości przypadków najlepsze rezultaty uzyskano stosując ograniczoną liczbę wybranych typów równań. Do aproksymacji zastosowano funkcje możliwie najprostsze i gwarantujące najmniejszy błąd.
Oto one:
Równanie liniowe:           d = aC + b,
równanie hiperboliczne:   d = 1/(aC + b),
równanie wykładnicze:    d = exp(aC + b).
Oznaczenie exp(x) oznacza funkcję wykładniczą, przedstawianą tradycyjnie jako ex i obecną w  większości kalkulatorów elektronicznych.
Zdefiniowane funkcje pozwalają obliczać gęstości dla pojedynczych przypadków lub sporządzić tablicę gęstości roztworu wybranej substancji.
Niezwykle ważne jest, aby w każdym przypadku równania stosować tylko w zakresie stężeń, dla których ułożono tablice (ostatnia kolumna tabeli), taka jest bowiem natura wzorów empirycznych, że stosowane poza zakresem danych doświadczalnych mogą dawać błędne wyniki.

Kielce 17.03.2002

Piotr Kosztołowicz - KosztolowiczP@wp.pl,
1 Liceum Profilowane w Kielcach
Adres domowy do korespondencji:
25-525 Kielce
ul. Okrzei 9/6

Praca wpłynęła do ChemFana: 2002-03-17

Menu2