Menu1

Opisy ciekawych doświadczeń

Elektrochemiczna grzałka magnezowa

   Do wąskiej małej zleweczki wsypać ok. 5 g wiórów magnezowych, 5 g drobno sproszkowanego żelaza i 3 g soli kuchennej. Do zlewki dodać 10 ml wody oraz kilka kropel rozcieńczonego roztworu FeCl3. Zawartość rozcierać bagietką lub termometrem.
   Po kilku minutach obserwuje się wyraźny wzrost temperatury, a po kilkunastu minutach zawartość zlewki może nawet zacząć wrzeć! Intensywność reakcji silnie zależy od stanu powierzchni metalicznego magnezu i żelaza oraz sposobu mieszania.
    Proces polega na egzotermicznej reakcji anodowego utleniania magnezu wodą w mikroogniwach, w których katodę stanowi metaliczne żelazo.
    Żelazo nie ulega podczas reakcji żadnym zmianom. Reakcja jest aktywowana chlorkiem żelaza, a jej tempo zależy od stężenia w roztworze chlorku sodu, będącego przenośnikiem jonów niezbędnych dla pracy ogniwa.

Mg  +  2 H2O =>   Mg(OH)+  H2  +  ciepło                       delta H  =  - 351 kJ

            Katalityczny wpływ zanieczyszczeń metalem bardziej szlachetnym oraz chlorkami na przebieg korozji jest dobrze znany chemikom.

Grzejnik
            Opisana reakcja wykorzystywana jest do produkcji kieszonkowych ogrzewaczy. Urządzenie składa się z foliowego woreczka zawierającego suche wióry magnezowe, pył żelaza, stały chlorek sodu z ewentualnym niewielkim dodatkiem chlorku żelaza oraz włóknisty wypełniacz będący izolacją cieplną. Ogrzewacz uruchamia się przez dodanie określonej porcji wody i staranne wymieszanie zawartości przez ugniatanie woreczka z zewnątrz. Używane są one m.in. w warunkach polowych do podgrzewania pakietów z liofilizowaną żywnością stanowiącą racje żołnierskie (ang.: FLH = Flameless Ratio Heater). Pewnym problemem jest umożliwienie ulatniania się dużych ilości gazowego wodoru wydzielanego podczas pracy ogrzewacza. Najbardziej wydajne, chociaż niebezpieczne i kłopotliwe w użyciu, byłoby jego spalanie - co dostarczałoby dodatkowej, znacznej ilości ciepła.

            Na opakowaniu słoika z wiórami magnezowymi można odczytać ostrzegawczy napis: "samozapalne". Traktowany jest on przez chemików jako przesadna ostrożność. Warto jednak pamiętać, że w pewnych warunkach utlenianie metalicznego magnezu może być gwałtowne i może prowadzić do zapłonu substancji. Podobne właściwości może mieć pył glinowy oraz pył cynkowy. Samozapalny jest również katalizator palladowy i platynowy, biały fosfor, jak również porowate materiały zanieczyszczone olejami schnącymi (farbami olejnymi). Notowane są częste wypadki samozapłonu hałd węgla. W tym ostatnim przypadku istotną rolę zdają się spełniać procesy utleniania bakteryjnego.

            Jako inne awaryjne źródła ciepła wykorzystywane są:
             -krystalizacja przechłodzonego stopu pięciowodnego tiosiarczanu sodu,
             -rozpuszczanie i solwatacja bezwodnego chlorku wapnia,
             -utlenianie reaktywnego, sproszkowanego żelaza,
             -powolne spalanie tabletkowanego węgla aktywnego z dodatkiem katalizatorów,
             -katalityczne utlenianie par benzyny.

Rozważania o przyczynach stałości...
            Opisywana reakcja magnezu z wodą przebiega ze stałą szybkością, pomimo stopniowego wyczerpywania się obu substratów i powstawania produktów. Zachodzeniu jej towarzyszy zalkalizowanie środowiska:

2 H2O  + 2 e  <=>   H2  + 2 OH-
Mg  <=>   Mg2+  + 2 e,

zatem jony magnezu strącają się i są usuwane w postaci trudno rozpuszczalnego osadu Mg(OH)2;  Kso=10-11.

[OH-]  = 2 [Mg2+
Kso = [Mg2+] [OH-]2  = const.
[Mg2+]  =  (Kso : 4)1/3  =  1,35x10-4

Oznacza to, że w trakcie reakcji stężenie jonów magnezu równe jest rozpuszczalności Mg(OH)2, wynosi więc 1,35x10-4 mola/litr i przez cały czas procesu jest stałe. Potencjał redoks układu zawierającego magnez nie zmienia się, więc w czasie trwania reakcji.

E  = E0 + (0,059:2) lg[Mg2+]  =  - 2,37 + 0,03 lg(1,35x10-4)  =  - 2,48 V  =  const.

            Potencjał redoks wody, która jest w tym procesie utleniaczem, jest również praktycznie niezmienny, gdyż powstające jony OH-; są usuwane również w postaci osadu Mg(OH)2 i ich stężenie jest stałe i równe podwojonej rozpuszczalności Mg(OH)2, czyli 2,7x10-4 mola/litr (odpowiada to roztworowi alkalicznemu o pH = 10,4).

E  =  E0  + (0,059:2) lg[OH-]-2  =  - 0,059 pH  =  - 0,613 V  =  const. *

Ostatecznie siłą napędową reakcji jest różnica potencjałów redoks  delta E  =  - 1,87 V, która w tym procesie ma wartość stałą, i to niezależnie od faktu stopniowego zużywania substratów i powstawania produktów.

            * Czytelnik proszony jest o uzasadnienie faktu, że podobna reakcja prowadzona jednak w środowisku kwasowym charakteryzuje się zmniejszaniem różnicy potencjałów w miarę jej zachodzenia.

Jeśli podobną sytuację daje się zrealizować przy konstruowaniu odwracalnego ogniwa elektrochemicznego (akumulatora), to taki akumulator odznacza się bardzo pożądaną cechą użytkową: jego siła elektromotoryczna jest stała przez cały czas czerpania energii. Na zdolność utrzymywania stałego napięcia mają wpływ prócz tego zmiany oporności w trakcie pracy ogniwa. Podobne problemy istnieją przy konstruowaniu popularnych ogniw "suchych". W obrocie znajdują się dwa ich rodzaje: tzw. ogniwa "kwaśne" i "alkaliczne". Różnią się one zasadniczo tylko rodzajem elektrolitu (NH4Cl i NaOH), natomiast w obu przypadkach anodą jest metaliczny cynk, a katodą jest "niestechiometryczny" MnO2. Ogniwa alkaliczne mają zwiększoną zdolność do utrzymywania stałego napięcia nominalnego podczas eksploatacji, korodują w znacznie mniejszym stopniu oraz dają możliwość czerpania znacznie większej mocy niż ogniwa „kwaśne”.

LITERATURA

J.Chem.Educ. 75, 51 (1998).
J.Chem.Educ. 69, 367 (1992).   [Grzałka: utlenianie żelaza]
J.Chem.Educ. 40, A132 (1963).  47, A439 (1970).  [Samozapłon oleju lnianego]
J.Chem.Educ. 32, 638 (1955).  49, 587 (1972).  [Ogniwo Leclanchego]
Wł.J.Kunicki-Goldfinger, "Wszystko zaczęło się od bakterii". Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, seria „omega”, str. 44.  [Samozagrzewanie siana i hałd węgla]

Tomasz Pluciński - tomek@chemik.chem.univ.gda.pl

Praca wpłynęła do ChemFana: 1999-11-22

Menu2